رستور کردن بکاپ در IBSng به راحتی مرحله گرفتن بکاپ است و فقط کافیست طبق مراحل زیر اقدام به Restore کردن بکاپ کنید

از طریق برنامه winscp به سرور متصل شوید و همزمان در SSH هم لاگین کنید.

فایل بکاپ را با برنامه winscp در مسیر /var/lib/pgsql/ کپی کنید .

سرویس IBSng را استاپ کرده :

service IBSng stop

و دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید :

su – postgres

dropdb IBSng

createdb IBSng

createlang plpgsql IBSng

psql IBSng < IBSng.bak

exit

در آخر هم حتما سرویس دیتابیس postgresql و سرویس IBSng را رستارت کنید :

service postgresql restart

service IBSng restart

در صورتی که نحوه گرفتن بکاپ را نمیدانید به آموزش بکاپ گرفتن از IBSng مراجعه کنید.

فهرست