هدف اصلی از High Availability در DMVPN بالا بردن زمان دسترسی سرویس DMVPN می باشد. به این معنی است که با خرابی و قطعی روتر HUB و البته قطعی ارتباط اینترنت، شبکه DMVPN و در آخز ارتباط بین سایت ها با اختلال مواجه نشود.

High Availability در DMVPN
High Availability در DMVPN

برای کانفیگ و پیاده سازی High Availability باید از دو روتر HUB استفاده شود. که معمولا با استفاده از دو ISP مختلف به دیگر وبسایت ها متصل می شوند.برای کانفیگ High Availability در سطح DMVPN دو روش وجود دارد که در پایین توضیح داده شده است :

مورد اول روترهای Spoke با استفادخ از دو DMVPN مستقل به دو روتر HUB جدا از هم وصل باشند.که به این روش Dual HUB Dual DMVPN گفته می شود. و اما روش دوم اینه که روترهای Spoke صرفا یک DMVPN اما با هر دو روتر HUB ایجاد شوند. به نوع دیگر هر دو روتر HUB را به عنوان NHRP Server در DMVPN معرفی بکنیم. به این روش هم Dual HUB Single DMVPN گفته می شود.

تصویر پایین توپولوژی Dual HUB Dual DMVPN را به خوبی نشان می دهد. در این روش دو روتر HUB ترجیحا به دو ISP مختلف متصل هستند. روترهای Spoke به دو شبکه DMVPN متصل هستند که یکی از آنها با HUB اول و دیگری با HUB دوم ایجاد می شود. در این توپولوژی روترهای Spoke دو گزینه دارند. در صورت یکسان گرفتن متریک روی هر دو اینترفیس تونل ، ترافیک روترهای Spoke بین هر دو DMVPN تقسیم شده و یا load-share می شوند.

در صورت عبور کردن ترافیک از روتر HUB، در این وضعیت ترافیک از هر دو ISP عبور می کند. پس در روش اول، روترهای Spoke از هر دو ویژگی load-sharing و redundancy بهره می برند. روش دوم هم آن است که متریک دو اینترفیس تونل متفاوت از هم در نظرگرفته شوند که در این وضعیت فقط از گزینه Redundancy بهره خواهیم برد و اگر ارتباط ISP اول قطع شود و یا خرابی روتر HUB اول پیش بیاید، ترافیک به دومین DMVPN جابجا می شود.

توپولوژی Dual HUB Dual DMVPN در هر سه فاز DMVPN می توان استفاده کرد. مشکل اصلی روش Dual HUB Dual DMVPN ضرورت ایجاد دو تونل در هر روتر Spoke می باشد.

هدف از High Availability در DMVPN چیست ؟
هدف از High Availability در DMVPN چیست ؟

هدف از High Availability در DMVPN چیست ؟

تصویر پایین توپولوژی Dual HUB Single DMVPN را نشان می دهد. در این توپولوژی فقط یک شبکه DMVPN ایجاد می شود پس فقط یک اینترفیس تونل روی روترهای Spoke وجود دارد اما هر دو روتر HUB1 و HUB2 به عنوان NHRP Server روی روترهای Spoke معرفی می شود. پس علاوه بر این روترهای HUB نیز به عنوان NHRP Server به همدیگر معرفی می گردند تا بتوانند دیتابیس NHRP یکدیگر را کامل کرده و یکی کنند.

در DMVPN Phase 1 که روی روترهای Spoke اینترفیس تونل به صورت Point-to-Point با روتر HUB ایجاد می شود، امکان پیاده سازی High Availability به شیوه Dual HUB Single DMVPN نیست, چون نمی توان در تونل Point-to-Point دو روتر HUB تعریف کرد ولی امکان پیاده سازی DMVPN Phase 2 و DMVPN Phase 3 می توان انجام شود.

در روش High Availability ویژگی Load-shring وجود ندارد و بهتر است این را بگوییم که اصلا مورد نیاز هم نیست. چون ترافیک بین Spoke ها به صورت مستقیم جابجا شده و از روتر HUB، که دو تا لینک WAN دارد، عبور نمی کند. فقط در DMVPN Phase 1 ترافیک بین Spoke ها از روتر HUB عبور می کند.

High Availability در DMVPN
High Availability در DMVPN

هدف از High Availability در DMVPN چیست ؟

برای خرید وی پی ان به سایت مراجعه کنید.

فهرست