آموزش اتصال به OPENVPN برای اوبنتو ubuntu

ip static

آموزش نصب IP ثابت برای اوبنتو ubuntu

1 برای شروع نصب OpenVPN برای Linux Ubuntu ، ابتدا برنامه pritunl را با کد های زیر نصب کنید .

کد نصب ubuntu 18.4

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pritunl.list << EOF
deb https://repo.pritunl.com/stable/apt bionic main
EOF

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com –recv 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A
sudo apt-get update
sudo apt-get install pritunl-client-electron

کد نصب ubuntu 20.4

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pritunl.list << EOF
deb https://repo.pritunl.com/stable/apt focal main
EOF

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com –recv 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A
sudo apt-get update
sudo apt-get install pritunl-client-electron

کد نصب ubuntu 21.4

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pritunl.list << EOF
deb https://repo.pritunl.com/stable/apt hirsute main
EOF

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com –recv 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A
sudo apt-get update
sudo apt-get install pritunl-client-electron

بقیه مراحل را از ویدیو آموزشی دنبال کنید .

برای دریافت پروفایل ها به پشتیبانی تلگرام یا اینستاگرام مراجعه کنید .

بسته به نیاز خود می توانید یکی از پروفایل های UDP یا TCP را بارگزاری کنید

آموزش نصب openvpn در ubuntu

آموزش اتصال به OPENVPN برای اوبنتو ubuntu

فهرست